Adatvédelmi szabályzat

AA+ kiemelkedően nagy energiahatékonyságú besorolás,
minimális rezsiköltségek
Elkészült

Adatvédelmi szabályzat

A Blue Corso Zrt. („Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja Önt a jelen honlapon visszahívás céljából lehetséges regisztrációval kapcsolatos adatkezelésről. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót. A személyes adatok kezelését első sorban a 2017/679/EU (GDPR vagy Általános Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályozza.

 

Adatkezelő adatai:

Név: Blue Corso Zrt.

Székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11. 1. em. 3.

Képviselő: Jakab Péter vezérigazgató

Weboldal: https://helikonterasz.hu

Telefon:+36 30 880 0110

E-mail: info@helikonterasz.hu

 

A kezelt adatok:

Az Ön neve, telefonszáma, esetleg más elérhetősége, annak ténye, hogy érdeklődik az Adatkezelő által megvásárlásra kínált ingatlan iránt.

 

Az adatkezelés célja

Az Ön visszahívása, vele kapcsolattartás további információ nyújtása céljából.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben adásvételi szerződés jön létre a felek között, úgy a szerződés létrejöttéig, amennyiben erre nem kerül sor vagy Ön visszavonja a hozzájárulását, úgy az utolsó kommunikációtól, illetve a visszavonó nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 munkanap.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Ön nem tud regisztrálni kapcsolattartás céljából.

 

Az Ön jogai:

Önnek joga van az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, és ezekről másolatot is kérhet. Továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve kérheti azok helyesbítését, meghatározott esetekben törlését, továbbítását. Továbbá bármikor panasszal élhet, ha személyes adataival kapcsolatban sérelem érte. Az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz, hogy kérésének kezelése megfelelő módon történjen.

Ön jogait részletesen a GDPR 15-22. cikke tartalmazza. Kérjük, ha kérdése van, forduljon kollégánkhoz, hogy segíthessen Önnek a megfelelő válaszokat megadni.

 

A fenti jogainak részletes leírása:

 

Az Ön hozzáféréshez való joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz (másolatot kapjon azokról), valamint ahhoz, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy gyermeke személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve, ha az nem megadható előre, akkor a számításának módja;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítés joga:

Jogszabály értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 

Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő MS Word, vagy Excel formátumban tudja teljesíteni az Ön ilyen kérését. Az adathordozhatóság jogának feltétele az, hogy az adatkezelés automatizált legyen és a jogalapja hozzájárulás vagy szerződés.

 

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. A tiltakozás joga megilleti Önt, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeke alapján folyik, azonban ilyenkor a mérlegelés tárgya a kérelem teljesítése, annak függvényében, hogy melyik fél jogai élveznek elsőbbséget a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint.

 

Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha Ön elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha esetleg másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy jogai sérültek, úgy panaszt tehet az Adatkezelőnél.  Emellett jogosult közvetlenül az illetékes hatóságnál panaszt tenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 

Ön jogosult az illetékes bíróság előtt is érvényesíteni panasz iránti jogát.

Ajánlatkérés